سریال ممنوعه

®دانلود سریال ممنوعه از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

قسمت 19


دانلود قسمت 1 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 1 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 1 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 1 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 1 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 2 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 2 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 2 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 2 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 2 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 3 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 3 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 3 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 3 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 3 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 4 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 4 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 4 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 4 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 4 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 5 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 5 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 5 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 5 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 5 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 6 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 6 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 6 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 6 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 6 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 7 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 7 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 7 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 7 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 7 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 8 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 8 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 8 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 8 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 8 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 9 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 9 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 9 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 9 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت  9 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 10 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 10 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 10 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 10 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 10 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 11 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 11 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 11 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 11 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 11 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 12 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 12 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 12 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 12 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 12 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 13 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 13 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 13 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 13 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 13 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 14 ممنوعه فصل دوم قسمت اول ممنوعه با کیفیت عالی بصورت قانونی و با ترافی نیم بها

دانلود قسمت 15 فصل دوم قسمت 2 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

دانلود قسمت 16 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 16 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 16 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 16 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 16 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 17 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها

 فصل دوم قسمت 3

دانلود قسمت 17 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 17 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 17 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 17 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 18 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها ( فصل دوم قسمت 5 )

 فصل دوم قسمت 5

دانلود قسمت 18 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 18 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 18 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 18 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری


دانلود قسمت 19 ممنوعه بصورت کامل با ترافیک نیم بها ( فصل دوم قسمت 6 )

شما در حال خرید قسمت 19 سریال ممنوعه هستید در صورت هرگونه سوال یا مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید

 فصل دوم قسمت 6

دانلود قسمت 19 سریال ممنوعه | کیفیت 480 | 3500 تومان

دانلود قسمت 19 سریال ممنوعه | کیفیت 720 | 4000 تومان

دانلود قسمت 19 سریال ممنوعه | کیفیت 1080 | 4500 تومان

دانلود قسمت 19 سریال ممنوعه | کیفیت 4کی | 5000 تومان

®دانلود از مرجع اصلی و معتبر فروش و با قابلیت پیگیری

44545136 - 44545135 - 44542168

persiansarv.com@gmail.com

استان تهران - شهر تهران - بزرگراه جلال ال احمد غرب بعد از یادگار امام پلاک 339 کدپستی : 75471-14636


Mobina
پسر خاله خیلی باحاله آغوی همسایه ٬ کلاه قرمزی  \سر عمه زا٬٬
علی
اههههههههههههچقد خواننده دارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
عسل

سلام بچه ها عالی بودن

رقیه
یعنی اسم گیگیلی واقعابرازندشه بااین معرفیش!!!!!
mahsa

کلاه قرمزی خان دیدی گفتم علیرضاییم اینم طبق جواب یه بنده خدا
کلاه قرمزی:) شما فک کن من علی رضام چه فرقی میکنه آخه!!!
اتفاقآ اسم علی رضارو خیلی دوس دارم
خاطی
تعوغع زیاده
خاطی
من می خوام یاد بگیرم بنویسم

خوشکل ترین دهه هفتادی
سلام.........جیگررررررررررررررررررررجون میشه بگی چجوری چندتا پروفایل با هم زدین؟میخام وب گروهی بزنم ولی بلد نیستمممم
جیگر: سلام عزیزه دل
تو بیان میخواید بزنید؟!
اگه تو بیان میخواید بزنید تو بخش دوستات اکانت بسازن توش بعد یکی یکی به جمع نویسنده ها اضافه اشون کن
نجمه
مطمئنم کلاه قرمزی دخدره!!!!
شک ندارم...
کلاه قرمزی:) هر جور دوست داری فکر کنتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
zahra
نه بابا دشمنتون شرمنده همین که به درخواستم توجه کردین یه دنیا ارزش داره
کلاه قرمزی:) دمه شما گرم 
ایشاالله که همیشه موفق باشی رفیق
zahra
ای بابا خو اول ج بدید بعد نظرمو ثبت کنید دیگه
جیگر: همه چی بررسی شد نتیجه برو بچه های طوفانی بر این بود که از پذیرش شما در حال حاضر معذوریم
با عرض شرمندگیه فراووونتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز

zahra
نویسندگی من چی شد پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
zahra
پس من میرم میخوابم وقتی نویسنده شدم خبرم کنید دیگه من حوصله ی این دنگ و فنگا رو ندارم
zahra
دشمنت شرمنده جیگر جان شوخی کردم مگه میشه بیای تو سایت شما و حوصلت سر بره صبرمم هنو لبریز نشده هنو خیلی جا داره روزی 10 بار که کمه من روزی 100 بار میام فقط کاکو حوصلم نمیشه نظر بزارم شرمنده از این به بعد سعی میکنم بیشتر نظر بزارم فقط من واسه نویسنده شدن خیلی عجله دارم اخه سایتتون خیلی جالبهه
کلاه قرمزی:) چه عجله ایه؟!!!!
اینجا نویسنده شدن کلی مراتب و قانون دارهتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
باید جلسه تشکیل بشه کلی داستان داره حالاتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
zahra
خو جیگر جان حوصلم سر رفت روزی 10 بار میام  اینجا چک میکنم ببینم کی ج میدید هر روزم دس خالی بر میگردم والو منکه اینقدر صبورم صبرم داره لبریز میشه 
جیگر: من شرمنده ام بوخوداتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
فااااااااااااااااااااااااااااااامیل؟!!!!بیا پاسخگو باش!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zahra
خیلی ممنون که جوابمو میدین و اصنم ادمو علاف نمیکنین 
خو ج بدید دیگه از صب تا حالو علاف شدم والو به خدا
جیگر: خواهش میکنمتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
فامیل دور باید پاسخ بده خوبتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
zahra
میشه بگید چه قدر طول میکشه تا من نویسنده شم؟ اخه من از امشب یه چن وقت تو نت نیستم
zahra
باید چی کار کنم الان؟؟؟ ایا؟؟؟
آی دیت رو بده 
zahra
اره دارم
zahra
نظرتون در مورد نویسنده شدن من چیه؟
مثبته 
تو بیان اکانت داری؟
zahra
پس چرا نمییاین وبلاگمو ببینینننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زهرا
خو جواب بدید دیگههههه من خیلی دوسدارم نویسنده ی وبتون بشمممممممممممم
فامیل دور :
همین طور الکی که نیست 

اول یه ایمیل به ما بده 
بعد وبلاگی اکانتی تو شبکه های اجتماعی چیزی داری بده ببینیم چی کار ای 

بعد به روی چشم 
zahra
سلام نویسنده جدید نمیخواین؟
گمراه
خداییش"

جیگر خیلی عزیزه
جیگر: وااااااااااااااااااای فامیل دوووووووووووووووووور کلاه قرمزیییییییییییییییی منو میگه هااااااااااااااااااااااااتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز

کلاه قرمزی:) تـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
علیرضا
دور از جون خر
بابا باهوشمنم می خواستم بفهمی
حواسم به زمانش بود
آقای ابن سیناااااااااااااااااااااااااااااااااا
علیرضا

پروفایلا که دروغ هم میشه نوشت
کلاه قرمزی:) آره خووو اینم حرفیه 
فقط یه سوال محض اینکه نگید نفهمیدن چرا شما همش با اسمای مختلف نظر میزارید؟!
علیرضا ، زهره ،mina ، mahsa  ،
چرا آیا؟
زهره

آهان فکر کردم می خواین هویتتون معلوم نباشه
کلاه قرمزی:) مهم نیست برام
زهره

ولی آقای کلاه قرمزی همه ی جوابارو تفره رفتینا
کلاه قرمزی:) اون پروفایل همش محض خندس
نانادی
سلام 

جنسیت کلاه قرمزی دختره برید پروفایلشو بخونید مطمئن میشید ولی نمیدونم چرا جنسیتشو نگفته

من در این موضوع ماندم
کلاه قرمزی:) خب اینم حدسیه
ناشناس

منو نشناختی؟
علیرضا

پس پسره اسمتم که مثل منه ولی انصافا خیلی باحالی
مهسا جون
من عاشق شخصیت کلاه قرمزی ام
کلاه قرمزی:) اصن کلاه قرمزی عشقه چه عروسکش چه نویسندش کلآ همه جورش عشقه تـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
mahsa
کلاه قرمزی پسره نه؟
زیبا
 سلام خسته نباشید چند روزی مطلب نمی گذارید چرا؟
جیگر: رفتیم تعطیلات :)))))))))))))))))))
نانا
منم بخوام نویسنده بشم
جیگر: باید با مدیران سایت گفتگو کنی عزیز :)
زیبا
سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون چرا توی این سایت باید تبلیغ از کالای آمریکایی و .... کلا جنس های خارجی باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از شما توقع نداشتیم
جیگر: سلام
سلامت باشید
خواهش میکنم
بابا اونا دیگه تبلیغاته هااااااااااااااااااااااااا
زیبا
چرا بیوگرافی آااااااقای مجری,سروناز و ..... نیست؟
جیگر: چونکه........  :D
hanie

سلام بر نویسندگان گل توفانی حال و احوال؟؟؟؟؟؟؟

مطالبتون عالیههههههههههههههههههههههههههه!!!!!

به جون خودم تا الان به بیشتر از 30 نفر سایتتونو معرفی کردم!!!!!!!!!

برید حالشووووووووووو ببیرید !!!!!! 

موفق باشیییییییییییییییین!!!!!

جیگر: اصلا ما شرمنده ی بازدید کننده هایه گلی مثل شما میشیمااااااااااااااااااااا
دست شوما درد نکنه
اصن خجالتمون دادیناااااااااااااااااااا
عباس
همه کشورا همینجوریه همونامریکا هم برا ایالتهای گوناگون جوکای مختلفمیسازن من که به نام یه شمالی جوک شمالی رو دوست دارم فقط تکراری نباشه حالا یکی بی جنبه است مشکل خودشه
کلاه قرمزی
سلام خیلی جالب بود

کلاه قرمزی:) اگه تو کلاه قرمزی هستی پس من کیم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
مهدی
ببخشید ولی یه سری عکسایی تو بخش کلوبتون هست که انتظار نداشتم البته من هم تا حدی از حد معمولی بیشتر به اینجور مسایل حساسم ولی توقع بیشتری از شما داشتم
♥ ayda♥
من هنوزم هستم رو حرفم انصراف چیه دیگه
ها؟
♥ayda♥
آقای پسر خاله من میخواستم اسم گیگیلی رو برای ثبت نام در بیان وارد کنم اما بهم میگه اسم کوتاهه اسم دیگه ای از خانوادگی کلاه قرمزی پیدا نکردم!
ّبرای بیان هر اسمی که دوست دارید رو انتخاب کنید
ما اسمتون رو برای سایت به اسم گیگیلی تغییر میدیم
مشکلی نداره
♥ayda♥
خوبم جیگرم راستی چند تا نویسنده ی دیه قبول میکنین ؟!B-) 
جیگر:‌من بی تقصیرم والاا...از پسرخاله بپرس تـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز

پسرخاله:سلام خانم ♥ayda♥
راستش خیلی ها اومدن برا نویسندگی اما کمتر از یک روز منصرف شدند
اینجا ما کار فرهنگی میکنیم و تو کار فرهنگی اصلا مادیات نیست
بیستر همه با هم مثل یه خانواده مطلب می نویسیم و خط مشی و هدفمون هم همون مرام نامه سایت هست
اما شما خودتون سایت داشتید و با مشکلات و مسائل پیرامونی اش اشنا هستید

شما هم مطلب می نویسید؟
ایدی بیانتون رو بدید تا به جمع خانواده توفانی بپیوندید

برای نویسنده شدن کافی است یک ایدی تو بیان بسازید که این کار رو می تونید از منوی بالای سایت بخش ثبت نام انجام بدید و نام کاربری که انخاب می کنید رو به ما بدهید تا نویسنده بشید
مابقی مطالب هم وقتی به جمع این خانواده اضافه بشید و با ما بقی دوستان اشنا بشید خودتون متوجه میشد
به عنوان یک نویسنده(اگه به نویسندگی و وبلاگ نویسی علاقهداشته باشید) محدودیت خاصی ندارید و فقط یک سری ملاحضات هست که بهتره رعایت بشه

به هر صورت مشتاقانه منتظر مطالب طنز و فرهنگی شما هستیمتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
♥ ayda♥
من فقط یه سوال پرسیدم چون کلاه قرمزی زود ناراحت میشه گفتم اینو! چطوری جیگرم خوفی شوما! ♥گفتم فکنکنه دارم مسخره میکنم :-*
جیگر: نه بابا
مطمئن باش ما نویسندگانی که اینجا جمع شدیم و تو کار طنز هستیم جنبه امون بالاست و یا باید بالا باشه
مرسی خوبم خوبی؟تـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
♥ ayda♥
کلاه قرمزی جون من قصد نداشتم ناراحت بشی و باهام قهر کنی قسم میخورم منظوری نداشتم اشباه کردم معذرت میخوام ببخشید تو رو خدا ببخشم خواهش میکنم ببخشید ببخشیددیگه بخشیدی?!:'(:-(♥
جیگر: کلاه قرمزی که قهر نکرده آیدا جان
آیدا
کلاه قرمزی جون نیگا اگه زود نارات میشی و قهر میکنی متمعنم دخترهستین شوما درس گفتم البته من حدس زدما
جیگر:نه باباتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز
کتایون
سلام مجدد
البته انتظار ندارم هم فکر من یا ما (تو ادرسایی که نوشته بودم )باشید .تشخیصا فرق داره اما

خیلی از مطالب شما به خصوص تو اون آدرس کلوبی  به نظرم اشکال داره .البته با عرض پوزش .
کتایون
سلام
خدا قوت
ما از بعضی از مطالبتون تو بحثامون استفاده میکنیم و البته اکثرا با ادرس تا جایی که بشه منتشرشون می کنیم .البته قبلا هم اینو تو کامنتام گفته بودم .اینجا :
http://www.cloob.com/club/post/Show/clubname/Alavi_Green_Movement/topicid/2354699#topic
و اینجا گاهی :

http://www.cloob.com/Merriment

و یک سوال مسوولیت اینجا مستقیما با شماست ؟
http://www.cloob.com/2funny_ir
بله چطور ؟
آن شرلی باموهای مشکی
ممنون وبتون قشنگه من عاشششششق سلیقتونم با این برنامه انتخاب کردنتون خدایی بهتر از کلاه قرمزی نمی شد.
کلاه قرمزی:) میسی برای مشاهده کلیک کنید
مریم
سلام داداش خیلی ممنون از راهنماییت امیدوارم درست بشه
خیلی وبلاگت باحاله هنوز تو کفش موندم
خود ما هم تو کفش موندیم
مریم
سلام من نمی دونم از کدوم یکی از نویسنده های این وبلاگ باید کمک بخوام
پسرخاله؟
کلاه قرمزی؟
فامیل دور؟
پسر عمه؟
یا ببعی؟
فکر کنم پسر خاله بهتر باشه
پسر خاله من کد این چیزی که سمت چپ وبلاگت تکون تکون می خوره ها اینو می خام
بهم می دی؟
اگه نمیدی بگو چی سرچ کنم که یه همچین نواری ابزاری گیرم باید
دست گلت درد نکنه نه نون میخام نه نفت فقط کد اینو لطف کن بهم بده داداش
ممنونت میشم
در ضمن یادم رفت بگم وبلاگت خوب نه عالیه اینی که نوشتی تمسخر اقوام ایرانی ممنوع هم خوب بود خوشم اومد
سلام
به این لینک سر بزنید خیلی خیلی ساده کد مخصوص خودتون رو بسازید
http://moisrex.rozblog.com/post/3432/Code-folding-menu-with-links.html
حامد
سلام سایت خوبیه...
راستی نویسنده نمی خوان؟؟؟
پسرعمه زا :
سلام 
ممنون
میخوایم ولی خوبشو !!!!!!!
خیلیا همینجوری گفتن!
نمونه نوشته بفرست برامون !
یا سایتتو !
بعدش انشاالله !
****
کلاه قرمزی:) باید بررسی بشی
شیش بار بگو شیش سیخ جیگر سیخی شیش هزار  تا شورا نظرشونو اعلام کنن
آغوی همـساده :)
آقا منم همون آرشم!!!
فامیل دور :
نه شما از این به بعد اغوی همساده ای
مهران اسی
مهرسی از اینکه رسیدگی کردین نظرامو برگردوندن
وظیفس
مهران اسی
عاقا این فامیل دور در مورده همسر داری ی پست گذاشته بود منم کلی باهاش حرفیدم حالا زد تموم نظرامو پاک کرد اقا مدیر شما پاسخگو باش جوابمو تو همون قسمت همسرداری بده وگرنه دیگه تو این سایت نمیام اهههههههه واس چی پاک کردش حالا نظرامو؟؟؟لطفا همونجا جوابمو بده من جواب میخوام ازتوننن تو همون قسمت
باشه

هستی
ببعی جونم پست بعدیتو کی میذاری؟؟؟؟؟؟؟
وقت گل نی خخخ
میذارم ایشالله پس فردا 9صبح
ببعی:)
آقا چرا به مردم قول الکی میدین.......الان به این راضیه خانم گفتید مطالب منو منتشر میکنید
کو پس؟؟
منتشر میشه واسا 
مرتضی
خخخخخخخخخخخخ
عاشق اسم هاتونم
بخصوص جیگر و ببعی وای
خخخخخخخخخخخخخخخ
بعله
راضیه
بالاخره ببعی دارید یا نه اگه دارید چرا اسمشش جزء نویسنده ها نیس؟
اگه ندارید ......

بله هستن ایشون
فردا مطلبشون منتشر میشه

راضیه
یه پیش نهاد
اسم آقا آرش رو هم مثل بقیه از شخصیت های کلاه قرمزی کنین
تازه نویسنده ای با عنوان ببعی و آقوی همساده ندارید چرا عکسشون اینجاس؟
چش
ببعی هم از فردا مطالبش منتشر میشه

مطالب که منتشر بشه اسم هاشون هم میاد تو قالب به صورت سیستماتیک
بنده خدای موفق
anonymous،سید،حسین،آرش و علیرضا میشه 5 تا
درسته 5 نفریم
بنده خدای موفق
دقیقا چندتا نویسنده اید
4تا شما هم مینویسید؟بسم الله...
سارا
چرا سمتونو نگفتین آیا؟

سکوریته
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
Designed By 2funny Powered by didestan