معنی بریگاد چیست ؟

بریگاد
عدهای کارگ رکه زیر دست یک سرکارگرباشند
( اسم ) ۱- چندین واحد نظامی از یک صنف که تحت فرماندهی یک سرتیپ ( ژنرال ) باشند . ۲- واحدی مرکب از دو فوج تیپ .
مترادف بریگاد: جوخه، تیپ
بریگاد قزاق، واحد سواره نظام ارتش ایران از زمان ناصرالدین شاه تا دوره احمدشاه براساس نمونه واحد قزاق‌های ارتش روسیه می‌باشد که فرماندهان آن، تشکیلات، تسلیحات، بودجه و شکل پرچم آنها را در این نوشتار تقدیم شما می‌کنیم.
بریگاد قزاق، واحد سواره نظام ارتش ایران از زمان ناصرالدین شاه (حکومت:۱۲۶۴ـ۱۳۱۳) تا دوره احمدشاه (حکومت: ۱۲۸۷ـ۱۳۰۴ ش) براساس نمونه واحد قزاق‌های ارتش روسیه. بریگاد، واژه‌ای فرانسوی، برابر تیپ و شامل چند واحد نظامی به سرکردگی یک سرتیپ است.
پس از شکست‌های پیاپی ایران از روسیه در زمان فتح‌علی شاه (حکومت: ۱۲۱۲ـ۱۲۵۰) و لشکرکشی بی‌نتیجه محمدشاه (حکومت: ۱۲۵۰ـ۱۲۶۴) به هرات، همچنین شکست ایرانیان از انگلیسی‌ها در جنوب و از ترکمانان مرو در اوایل دوره ناصری، قشون ایران از هم فروپاشید.
ناصرالدین شاه که در اندیشه تشکیل ارتش نوین بود، در دومین سفر به اروپا در ایروان با هنگ سوار قزاق روبرو شد که با لباس متحدالشکل در طولِ مسیر، تشریفات نظامی به جا می‌آوردند و نظمشان نظر وی را جلب کرد.
اما در ۱۳۱۴ مظفرالدین شاه با لغو فصل هفتم قرارداد (رجوع کنید به سطور پیشین) بریگاد را به فرمان خود درآورد. 
 به هر حال فرمانبرداری بریگاد از شاه نیز ظاهری بود و بدون اجازه سفارت روسیه هیچ اقدامی نمی‌کرد. 
 در این هنگام، با برکناری امین السلطان، فرمان‌فرما (وزیر جنگ دولت جدید) اعتبارات بریگاد را قطع کرد و ۱۵۰ قزاق سوار را برای قرنطینه طاعون به خراسان فرستاد. 
 کاهش نیروی بریگاد در مرکز و بی توجهی به درخواست‌های کاساگوفسکی 
 بر دامنه اختلاف فرمانده قزاق و وزیر جنگ افزود. 

 با این‌همه، کاساگوفسکی با پشتیبانی مظفرالدین شاه مدت نه سال در ایران ماند 

 و عمارت قزاقخانه را در شمال میدان مشق (حوالی میدان امام خمینی کنونی) بنا کرد. 

به نظر می‌رسد که در این مدّت، مراسم سالانه رژه در میدان مشق و در حضور شاه انجام می‌شده است. 
  • يكشنبه ۱۸ آذر ۹۷
Designed By 2funny Powered by didestan