التمــاس

هـم قـد گلـولـه تـوپــ بـود.
گفتـم: چـه جـورى اومـدى اینجــا؟
گفتـــ : بــا التمــاس!
گفتــم: چـه جـورى گلـولــه رو بلنــد مـی کنـى میـارى؟
گفتــ : بــا التمــاس!
بـه شوخـى گفتـم، مـى دونـى آدم چـه جـورى شهیــد میشـه؟
لبخنـدى زد و گفتـــ : بــا التمــاس!
تکـه هـاى بـدنـش رو کـه جمـع مـی کــردم فهمیـدم چقـدر التمـاس کــرده . . .

  • جمعه ۲۶ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan